Parafia Kiszewo

 

Cmentarz parafialny w Kiszewie oraz w Stobnicy

Kiszewo - Spis zmarłych i grobów po lewej stronie cmentarza - /Strona lewa/

Kiszewo - Spis zmarłych i grobów po prawej stronie cmentarza - /Strona prawa/

Stobnica - Spis zmarłych i grobów po lewej stronie cmentarza - /Strona lewa/

Stobnica - Spis zmarłych i grobów po prawej stronie cmentarza - /Strona prawa/

Regulamin cmentarza:
Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. 
Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi 
i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.

1. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest 
Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusa i św. Anny w Kiszewie.

2. Patronką kaplicy cmentarnej jest Matka Boża Bolesna.

3. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy:

a. - ustalanie miejsca pochówku

b. - wydawanie zgody na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu
(w szczególności dotyczy to: pogrzebu, wymiany lub remontu nagrobka, stawiania trwałych elementów zdobniczych przy grobie lub ich likwidacji, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu)

c. - pobieranie opłat na rzecz Parafii za miejsce pochówku, z tytułu rezerwacji miejsca oraz wymiany/postawienia pomnika

d. - wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.

4. Wszelkie opłaty i sprawy wnosi się w Biurze Parafialnym.

5. Zarządca cmentarza prowadzi księgę osób pochowanych na cmentarzu, 
księgę grobów i księgę cmentarną.

6. Po 20 latach od dnia pochówku grób może ulec likwidacji; 
termin dalszego istnienia grobów może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym, przez złożenie oświadczenia osoby opiekującej się grobem i uiszczenia stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat; nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.

7. Na terenie cmentarza Zabrania się:

a. - wprowadzania zwierząt

b. - wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy

c. - składowania śmieci „cmentarnych” poza miejscem do tego wyznaczonym
 oraz składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza

d. - prowadzania działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.

Zarządca cmentarza – w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem tegoż ministra z dnia 21 lipca 2003 r.) – prowadzi: księgę osób pochowanych na cmentarzu, księgę grobów i księgę cmentarną. W księdze grobów należy zapisać dane osoby opiekującej się grobem i uprawnionej do dysponowania miejscem pochówku. Tylko ta osoba może podejmować decyzję o nowym wykorzystaniu grobu i może tym miejscem pochówku dysponować. W celu uniknięcia ewentualnych sporów dotyczących dysponowania grobem, o każdej zmianie takiej osoby winien być powiadomiony zarządca cmentarza.

Zgodnie z decyzją Rady Parafialnej od 01.07.2019 r. wprowadzona została opłata za wywóz śmieci 
w wysokości 30,- zł rocznie od grobu/pomnika 
oraz jednorazowa przy pochówku.

Opłat można dokonywać w Biurze Parafialnym podając dane osób spoczywających w danym grobie, stronę cmentarza (patrząc od wejścia w kierunku kaplicy - prawa lub lewa) numer rzędu (od głównego wejścia na cmentarz) oraz numer grobu (licząc od głównej ścieżki do płotu).

Kiszewo - Spis zmarłych i grobów po lewej stronie cmentarza - /Strona lewa/

Kiszewo - Spis zmarłych i grobów po prawej stronie cmentarza - /Strona prawa/

Stobnica - Spis zmarłych i grobów po lewej stronie cmentarza - /Strona lewa/

Stobnica - Spis zmarłych i grobów po prawej stronie cmentarza - /Strona prawa/

/